Category Archives: Winform

Export dữ liệu từ DataTable ra file Excel với EPPlus

Bạn có thể xuất dữ liệu ra file Excel từ đơn giản như dạng bảng...

Sử dụng phương thức Select() để lọc dữ liệu từ DataTable trong C#

DataTable có một phương thức là Select. Phương pháp này nhận một chuỗi biểu thức...

Tạo HTML editor và BBCODE editor bằng CKEditor trong C# Winform

Nếu ứng dụng Winform của bạn cần nhập liệu và lưu trữ văn bản ở...

Truyền giá trị giữa các form trong C# bằng thuộc tính DialogResult

Truyền giá trị giữa các form trong C# rất quan trọng khi làm ví dụ...