Category Archives: Query trong SAP Business One

Danh sách các bảng trong SAP Business One

Danh sách các bảng trong SAP Business One | List of tables in SAP B1

Truy vấn phát sinh của một tài khoản bất kỳ theo khoảng thời gian

Truy vấn phát sinh của một tài khoản bất kỳ theo khoảng thời gian

2 Comments

Lấy danh sách các journal không phải là journal reverse và bị cancel

Lấy danh sách các journal không phải là journal reverse và bị cancel

Truy vấn số cuối kỳ của tài khoản bất kỳ theo ngày

Truy vấn số cuối kỳ của tài khoản bất kỳ theo ngày