Category Archives: PHP

PHP – Trích xuất địa chỉ hình ảnh từ 1 đoạn html

[PHP]Trích xuất địa chỉ hình ảnh từ 1 đoạn html $html = 'Images: <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/PHP_Logo.png"></img><img...